08 มิถุนายน 2555

Andriod Linux Eclipse และ Phonegap

พัฒนางาน project ป.โท เกี่ยวกับ screen design โดยใช้ เครื่องมือ
OpenSuse Linux + eclipse + phonegap + jquerymobile
ติดปัญหาใหญ่ๆ 2 อย่าง และแก้ปัญหาได้ค่อนข้างแน่นอนแล้ว เอามาเก็บไว้กันลืม

ปัญหาที่ 1 หา device ไม่เจอ
   ผมใช้ Samsung Galaxy tab 7.7 ต่อแบบ usb ระบบบอกพบอุปกรณ์ แต่ไม่ทราบ Model ดังนั้นตั้งสั่งให้ระบบตรวจสอบว่า ตัว Gtab ของเรามีระหัสว่าอะไร โดยใช้คำสั่ง
$lsusb

น่าจะมีรายงานออกมาประมาณนี้

Bus 001 Device 005: ID 15d9:0a4c Trust International B.V. USB+PS/2 Optical Mouse
Bus 001 Device 004: ID 0458:00e5 KYE Systems Corp. (Mouse Systems)
Bus 002 Device 008: ID 04e8:6860 Samsung Electronics Co., Ltd
Bus 002 Device 004: ID 0489:e011 Foxconn / Hon Hai 

ให้สังเกตบรรทัดที่มี ชื่ออุปกรณ์ของเราอยู่ในที่นี้คือ Samsung Electronics Co.,Ltd
โดยมี ID ของอุปกรณ์เป็น 04e8 ให้เอาค่านี้ไปใส่ไว้ในไฟล์ adb_usb.ini ซึ่งปกติจะอยู่ที่
~/.android/

โดยใช้คำสั่ง
vi ~/.android/adb_usb.ini

เรียบร้อยแล้วสั่งบันทึก พอเปิด eclipse มาอีกทีเราสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ android ของเราได้แล้ว

ปัญหาที่ 2 ปัญหาการคอมไพล์โปรแกรมไม่ผ่านเนื่องจากระบบวันที่ของไทยไม่เหมือนกับของฝรั่ง โดยขึ้น Error generating final archive: Debug certificate expired วิธีแก้ไข ให้สั่ง
$cd ~/.android
$rm debug.keystore
$ keytool -genkey -keypass android -keystore debug.keystore -alias androiddebugkey -storepass android -validity 100000 -dname "CN=Android Debug,O=Android,C=US"

แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเราสามารถพัฒนาและคอมไพล์ .apk เพื่อใช้ใน Android OS อย่างไม่มีปัญหาแล้ว
แสดงความคิดเห็น