16 ตุลาคม 2551

สัญญาอนุญาต

การคัดลอกผลงานของบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเพียงส่วนหนึ่งส่วนใด
หากเจ้าของไม่ได้บ่งสิทธิ์ไว้ ก็พึงระลึกเสมอว่างานนั้น ๆ มีเจ้าของ
อย่างน้อยควรให้สิทธิ์นั้น แบบ CC

รู้จักสัญญาอนุญาต (ตัว ต. เต่า ไม่มีสระอินะครับ) แบบ Creative common license เสียแต่วันนี้
เพื่อแสดงมารยาทที่ดีในสังคมอินเตอร์เน็ต

http://th.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons

โครงการ CC ในประเทศไทย
http://cc.in.th
แสดงความคิดเห็น