19 กันยายน 2551

batch convert

ต้องการแปลงไฟล์ PHP จำนวนมาก จาก tis-620 ไปเป็น utf-8 ใช้คำสั่งนี้เลย

for i in `ls *.php`; do iconv -f tis-620 -t utf-8 $i -o $i.new; done

คำสั่งข้างต้นจะแปลงไฟล์ที่มีนามสกุล .php ไปเป็นไฟล์ที่ตามหลังด้วย new ตัวอย่างเช่น
ถ้าไฟล์เดิมคือ myfile.php ใช้ encoding เป็น tis-620
ก็จะถูกแปลงเป็นชื่อใหม่ คือ myfile.php.new โดยใช้ encoding เป็น utf-8 แทน

และหากต้องการจะได้ subdirectory ด้วย ก็ใช้ -R ต่อท้ายคำสั่ง ls เช่น

for i in `ls -R *.php`; do iconv -f tis-620 -t utf-8 $i -o $i.new; done
แสดงความคิดเห็น