10 เมษายน 2557

enable disable middle mouse click

To enable middle mouse click to open link or paste just modify .Xmodmap like this

pointer = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

To disable

pointer = 1 25 3 4 5 6 7 8 9

20 มีนาคม 2557

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง              การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย
                          เรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วย App Inventor
                          โรงเรียนบ้านศรีมงคล ปีการศึกษา 2556

 ผู้ดำเนินการ      นายยุทธนา แม่นผล

ปีที่ดำเนินการ     2556

         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย
เรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วย App Inventor สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย เรื่อง
 การเขียนโปรแกรมด้วย App Inventor สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย เรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วย App Inventor  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย เรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วย App Inventor สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านศรีมงคล อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มเป้าหมายได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 1 ห้องเรียน รวม 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วย App Inventor รหัสวิชา ง15201 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 19 แผน มีคะแนนเฉลี่ย 4.21 ความเหมาะสมในระดับมาก 2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย เรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วย
App Inventor สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ย ด้านโปรแกรมบทเรียน คะแนนเฉลี่ย 3.78 ระดับคุณภาพ เหมาะสมมาก ด้านสื่อการสอนคะแนนเฉลี่ย 3.88 ระดับคุณภาพ เหมาะสมมาก ด้านเนื้อหา คะแนนเฉลี่ย 3.94 ระดับคุณภาพ เหมาะสมมาก เฉลี่ยรวม 3.87 ระดับคุณภาพ เหมาะสมมาก 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วย App Inventor สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ที่มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.34 ถึง 0.76
ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งฉบับ เท่ากับ 0.97 และ 4) แบบวัดความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย เรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วย App Inventor สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 37 ข้อ ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ อยู่ระหว่าง 2.01 – 7.48 และหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับท่ากับ 0.81 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายใช้ การหาค่าประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย ใช้การหาดัชนีประสิทธิผล และการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ t – test (Dependent Samples)

        ผลการวิจัยพบว่า
        1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย เรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วย  App Inventor สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.58/86.39 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
        2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย เรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วย App Inventor
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.8256 คิดเป็นร้อยละ 82.56
        3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย เรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วย App Inventor ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
        4. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย  เรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วย App Inventor สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ค่าเฉลี่ย 4.45 ระดับความพึงพอใจมาก

11 กรกฎาคม 2556

lenovo E330 to disable touch pad just type
synclient TouchPadOff=1

It's worked!!!